El POUM de Sitges

Aquest mapa representa el Pla d’Ordenació Urbanística de Sitges aprovat el 24 de maig de 2006, a partir de les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, actualitzades a 1 de gener de 2017. Per fer-ho més pràctic, hem reduït a 13 les 26 categories del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), fusionant-ne les similars. De tota manera, clicant sobre cada polígon, obtindreu les 141 categories del Pla segons l’Ajuntament de Sitges, amb nom i codificació, i les seves equivalències MUC a nivell català. El mapa també permet acostar-se sobre cada parcel·la a través del zoom.

El sòl a Sitges es divideix entre el residencial, ja consolidat, l’urbanitzable (previst com a tal el 2007, però en alguns casos ja desenvolupat i urbanitzat, o en vies de fer-ho), i el no urbanitzable, sigui rústic o protegit (aquest darrer, bàsicament, el massís del Garraf). A més, es destinen parcel.les específiques per activitat econòmica, per a equipaments públics o privats, per a zones verdes, per a eixos viaris i les seves servituds (anomenades “sistemes, protecció”), i una categoria mixta. I també resten reservats els espais de costa, rieres i ports.

També es presenta una gràfica amb l’ocupació que representa cada tipologia, on es comprova que, per les especials característiques de Sitges, el sól no urbanitzable protegit (parc del Garraf) i rústic suma tres quatres parts del total.